Học phí và phí ăn ở

Phí đăng ký

100 $

Pick-up phí dịch vụ

$ 50

Học phí

ESL thường / Intensive Speaking ESL

730 $ / 4 tuần

Tiếng Anh Thương Mại

800 $ / 4 tuần

TOEIC

850 $ / 4 tuần

IELTS

Regular IELTS

850 $ / 4 tuần

Chương trình Điểm Đảm bảo

950 $ / 4 tuần

Ký túc xá

Phòng cho 4 người

550 $ / 4 tuần

Phòng cho 3 người

600 $ / 4 tuần

Phòng cho 2 người

750 $ / 4 tuần

Chương trình 3 + 1 

650 $ / 4 tuần

 

TỔNG CHI PHÍ ( PHÍ ĐĂNG KÝ HỌC, PHÍ ĐÓN HỌC VIÊN, HỌC PHÍ VÀ PHÍ ĂN Ở KÝ TÚC XÁ)

Khóa học

Ký túc xá

8 tuần

12 tuần

16 tuần

20 tuần

24 tuần

ESL thường / Intensive Speaking ESL

Phòng cho 4 người

$ 2710

$ 3990

$ 5270

$ 6550

$ 7830

Phòng cho 3 người

$ 2810

$ 4140

$ 5470

$ 6800

$ 8130

Phòng dành cho 2 người

$ 3110

$ 4590

$ 6070

$ 7550

$ 9030

3 + 1

$ 2910

$ 4290

$ 5670

$ 7050

$ 8430

Tiếng Anh Thương Mại

Phòng cho 4 người

$ 2850

$ 4200

$ 5550

$ 6900

$ 8250

Phòng cho 3 người

$ 2950

$ 4350

$ 5750

$ 7150

$ 8550

Phòng dành cho 2 người

$ 3250

$ 4800

$ 6350

$ 7900

$ 9450

3 + 1

$ 3050

$ 4500

$ 5950

$ 7550

$ 8850

TOEIC / IELTS thường xuyên

Phòng cho 4 người

$ 2950

$ 4350

$ 5750

$ 7150

$ 8550

Phòng cho 3 người

$ 3050

$ 4500

$ 5950

$ 7400

$ 8850

Phòng dành cho 2 người

$ 3350

$ 4950

$ 6550

$ 8150

$ 9750

3 + 1

$ 3150

$ 4650

$ 6150

$ 6150

$ 9150

Chương trình Điểm Đảm bảo IELTS

Phòng cho 4 người

$ 3150

$ 4650

$ 6150

$ 7650

$ 9150

Phòng cho 3 người

$ 3250

$ 4800

$ 6350

$ 7900

$ 9450

Phòng dành cho 2 người

$ 3550

$ 5250

$ 6950

$ 8650

$ 10.350

3 + 1

$ 3350

$ 4950

$ 6550

$ 8150

$ 9750

 Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr