Hệ thống 3Rs

Tự học trong ngày và cuối tuần

Để không ngừng thấm nhuần các phương pháp thực hành cho sinh viên, Monol khuyến khích tự học, theo lịch mỗi ngày trong tuần từ 19: 00-21: 00.

Đối với học sinh theo chương trình Sparta, việc tự học là bắt buộc trong các ngày trong tuần. Trong khi đó, những người theo chương trình tự Sparta tự do có thể quản lý giờ tự học của họ.

Mặt khác, tự học cuối tuần cũng được xem như một hình thức phạt hoặc biện pháp kỷ luật đối với trường hợp vắng mặt cũng như không tuân thủ các cam kết khác trong khóa học

3Rs

Monol tin rằng thông qua TỐI ĐA HÓA VIỆC HỌC, sinh viên có thể thoải mái sử dụng tiếng Anh trong và ngoài lớp học. TỐI ĐA HÓA VIỆC HỌC đòi hỏi phải tiếp xúc liên tục và lặp lại các khái niệm trong và sau các lớp học để duy trì tốt các bài học. Theo đó, học viện áp dụng hình thức 3Rs (3 Lại ^^), tức là "REVIEW, REWRITE và READ" (Xem lại – Viết lại – Đọc lại), như một phần của việc tự học của các học sinh.


Tất nhiên, 3R không chỉ đề cập đến những bài học mà đã được thảo luận trong một ngày. Để đảm bảm sự liên tục, phương pháp 3R cũng áp dụng với các bài học đã được thảo luận trong lớp học trước đó và khuyến khích học viên tự học mọi ngày trong tuần.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ Monol

loading
mymonol.co.krmymonol.co.krmymonol.co.kr